Устав ГО “ВЕЛОСУМЩИНА”

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням установчих зборів засновників ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВЕЛОСУМЩИНА»
Протокол №1 від 12 вересня 2017р.

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВЕЛОСУМЩИНА»

м. Суми -2017 р.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВЕЛОСУМЩИНА» (далі – Організація) с громадським об’єднанням, яке утворено на установчих зборах засновників і діє у організаційної-правовій формі, як громадська організація, на принципах добровільності самоврядності, вільного вибору території діяльності, поширює свою діяльність на територію України, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозоросгі. відкритості та публічності.
Організація об’єднує членів з метою поєднання зусиль, на основі єдності інтересів, для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
1) Організація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України. Закону України «Про громадські об’єднання» та іншими законодавчими актами України, а також цим Статутом.
2) Організація є юридичною особою з моменту її реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про громадські об’єднання», мас (відкриває та закриває) рахунки у банківських установах, має самостійний батане, бланки, печатки, штампи, емблему. прапор(хорутву), власну символіку, які затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.
3) Організація співпрацює з державними та громаїськими об’єднанням, установами, підприємствами для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.
4) Найменування Організації:

українською мовою ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВЕЛОСУМЩИНА»;
англійською мовою NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «VELOSUMSHCHINA».
1) Скорочене найменування;
українською мовою ГО «ВЕЛОСУМЩИНА»;
англійською мовою NGO «VELOSUMSHCHINA».
1) Організація є неприбутковою, недержавною та некомерційною, здійснює діяльність зі статусом юридичної особи, як непідпрнемннцьке товариство, основною мстою якої не є отримання прибутку (неприбуткова організація).

РОЗДІЛ II. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння в налагодженні компромісного діалогу між її членами та органами державної влади задля покращення міського середовища.
 2. Організація є вільною у виборі цілей та напрямків своєї діяльності в межах, передбачених цим Статутом.
 3. Дія досягнення своєї мети у встановленому законом порядку

Організація реалізує наступні завдання:

 • сприяння розвитку велосипедної інфраструкту ри;
 • удосконалення законодавства України в сфері дорож-нього руху та його адаптація до законодавства Європейського Союзу;
 • сприяння проведенню громадських слухань з органами державної влади;
 • участь у здійсненні міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих і власних програм;
 • співпраця з річними суспільними і іншими установами, організаціями і підприємствами, у тому числі, іноземними;
 • інформаційно-методична підтримка діяльності членів Організації;
 • сприяння участі членів Організації у міжнародних заходах, семінарах, ч питань, що відповідають статутній діяльності Організації;
 • сприяння організації неприбуткових просвітницьких заходів конгресів, конференцій, тематичних удосконалень, лекцій, семінарів круглих столів, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, симпозіумів, з’їздів, соціально-культурних та інші публічних заходів, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації за участю вітчизняних і міжнародних експертів;
 • пропаганда здорового способу життя.

2.4. Для здійснення мста та статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку:

 • сприяє реалізації спільних некомерційних (без отримання прибутку) проектів разом із фірмами, українськими, іноземними та міжнародними організаціями, учбовими закладами тощо;
 • поширює у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності:
 • сприяє підготовці та виходу в світ інформаційних матеріалів:
 • виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнових та немайновнх прав;
 • сприяє проведенню конференцій, семінарів, конгресів, круглих столів, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, лекцій, симпозіумів, з’їздів, соціально-культурних та інші публічних заходів, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації;
 • делегує членів Організації на навчання, для участі в обмінах, а також д ія налагодження співпраці й реалізації спільних проектів, або з іншою мстою для реалізації завдань Організації;
 • подає запити і отримує інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їх посадових осіб;
 • вільно поширює інформацію про свою діяльність, пропагує свою мсту (цілі); •звертається у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування. їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержує у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • бере участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
 • має право проводити мирні зібрання;
 • має право брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
 • має право брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі’ консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, шо утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, шо стосуються сфери діяльності Організації.

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
1) Умови і порядок прийому в члени Організації, припинення членства тощо, визначаються цим Статутом.
2) Членами Організації можуть бути фізичні особи, які досягли 14 років га не визнані судом недієздатними, які поділяють цілі та завдання Організації, визнають та виконують положення цього Статуту, а також своєчасно і повністю сплачують членські внески.
3) Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви поданої до Правління Організації.
4) Рішення про прийом до Організації або про відмову приймається Правлінням Організації у місячний термін з моменту подачі заяви.
5) Рішення про відмову у прийомі до Організації може бути переглянуте Загальними зборами Організації. Рішення Загальних зборів Організації с остаточним і оскарженню не підлягає.
6) Розмір та порядок сплати вступних та членських внесків визначається Положенням про членські внески, що затверджується Правлінням Організації.
7) Членство в Організації припиняється у випадках:
•добровільного припинення членства в Організації:
•виключення з членів Організації;
•автоматичного припинення членства в Організації.
1) Добровільне припинення членства в Організації здійснюється шляхом подання письмової заяви Правлінню Організації. Рішення Правління Організації у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства с дата подачі заяви.
2) Члена Організації може бути виключено з Організації рішенням Правління Організації за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:
•невиконання статутних обов’язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Правління Організації або порушення правил і норм, прийнятих Загальними зборами Організації або Правлінням, які є обов’язковими для всіх членів; •порушення обов’язків щодо сплати членських внесків;
•поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам або діловій репутації Організації або його членів.
1) Рішення Правління Організації про виключення з числа членів може бути переглянуте Загальними зборами Організації. Рішення Загальних зборів с остаточним і оскарженню не підлягає.
2) Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:
•виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації;
•смерті особи.
РОЗДІЛ IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Члени Організації мають право:
⦁ безпосередньо брати участь в управлінні Організацією через участь у Загальних зборах;
⦁ обирати та бути обраними до статутних органів Організації;
⦁ брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Організацією;
⦁ голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах;
⦁ вимагати розгляду нз Загальних зборах будь-яких питань, шо стосуються діяльності Організації;
⦁ обговорювати будь-які питання діяльності Організації, вносити на розгляд керівних органів Організації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
⦁ одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Організації;
⦁ вийти з Організації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.
⦁ оскаржити рішення, дії або бездіяльність керівних органів шляхом подання письмової скарги на ім’я голови правління або внесенням шгтання на порядок денний загальних зборів.
2) Члени також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів.
3) Члени Організації зобов’язані;
⦁ дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Організації та виконувати рішення Загальних зборів. Правління та інших органів Організації, які с обов’язковими для членів Організації та відповідають чинному законодавству України;
⦁ своєчасно сплачувати членські внески;
⦁ брати активну участь у досягненні цілей та завдань Організації, всіляко сприяти Організації у її діяльності;
⦁ не допускати дій. шо дискредитують Організацію;
⦁ інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення цього Статуту;
⦁ нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.
РОЗДІЛ V. СТРУКТУРА ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
1) Органами управління і контролю Організації є:
•Загальні збори;
•Правління;
1) Загальні збори Організації е найвищим керівним органом, який вирішує найважливіші питання діяльності Організації. Загальні збори Організації проводяться не менше одного разу на рік та с правомочними за умови присутності на них більше ніж половини членів Організації.
2) Чергові Загальні збори Організації скликаються Правлінням Організації.
5.4 Позачергові Загальні збори Організації можуть бути скликані на вимогу Правління або не менш ніж 1/3 (однієї третини) членів Організації. Орган, який прийняв рішення про скликання позачергових Загальних зборів, повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 14 днів до дати їх проведення .
5) Засідання Загальних зборів Організації проводиться у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Організації.
6) До компетенції Загальних зборів Організації належить:
⦁ затвердження Статуту, внесення до нього змін і доповнень;
⦁ визначення пріоритетних напрямків діяльності;
⦁ визначення принципів формування та використання манна Організації;
⦁ затвердження розмірів, порядку та строків сплати членських внесків, а також інших відрахувань на користь Організації;
⦁ прийняття рішення про припинення діяльності та реорганізацію Організації;
⦁ заслуховування та затвердження звітів Правління та Голови Правління про діяльність Організації;
⦁ затвердження фінансового плану діяльності (бюджету) Організації па рік;
⦁ затвердження планів діяльності та звітів Правління Організації, інших документів;

⦁ здійснення інших повноважень, передбачених Статутом Організації.
7) Рішення Загальних зборів Організації за загальним правилом приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Організації, присутніх на Загальних зборах. Рішення про внесення змін та доповнень у Статут Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, про саморозпуск або реорганізацію приймаються кваліфікованою більшістю у 3 4 голосів членів Організації, які беруть участь у Загальних зборах. За рішення Правління Організації Загальні збори можуть проводитись шляхом використання засобів зв’язку. В разі прийняття такого рішення Правління Організації розробляє та затверджує порядок проведення Загальних зборів з використанням засобів зв’язку. Рішення прийняті на Загальних зборах проведені з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня.
8) Про скликання чергових Загальних зборів члени Організації повідомляються не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати їх проведення в порядку, що визначається Правлінням Організації. Повідомлення про скликання Загальних зборів повинно містити дату, час та місце проведення Загальних зборів Організації іа порядок денний.
9) Правління Організації організує ведення протоколів Загальних зборів та їх зберігання.
10) Постійно діючим виконавчим органом Організації є Правління, очолюване Головою Прааління. який є Головою Організації. Члени Правління обираються Загальними зборами з чиста членів Організації строком на 5 років.
11) Діяльність Правління Організації регламентується цим Статутом та Положенням про Правління, що затверджується Загальними зборами.
12) Правління Організації:
⦁ розробляє основні напрямки роботи Організації, які затверджуються Загальними зборами;
⦁ координує виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;
⦁ розробляє і подає на затвердження Загальних зборів Організації внутрішні нормативні документи Організації, зміни та доповнення до них:
⦁ затверджу є річний зві і Організації та подає його на розгляд Загальним зборам;
⦁ приймає членів до Організації;
⦁ в межах -затвердженого Загальними зборами бюджету’ Організації, затверджує принципи використання коштів та штатний розклад Організації;
⦁ скликає чергові і позачергові Загальні збори іа проводить роботу по їх підготовці:
⦁ приймає рішення про виключення членів з Організації:
⦁ затверджує символіку, положення про символіку Організації;
⦁ організовує контроль за діяльністю створених Організацією організацій, установ і підприємств:
• розглядає і вирішує інші питання діяльності Організації, шо не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та випливають з чинного законодавства, цього Статуту та рішень вищого органу Організації.
7) Прийняті Правлінням рішення оформляються протоколом. На підставі прийнятих рішень Голова Правління Організації видає розпорядження та накази, то є обов’язковими для виконання всіма членами Організації.
5.13.1 Засідання Правління Організації скликається Головою Правління, і с правомочним за участі у ньому більше половини членів Правління Організації. При прийнятті рішень Правлінням кожен член Правління Організації маг один голос. Рішення приймаються більшістю голосів членів І Іравління. які беруть участь у засіданні, окрім рішення про виключення члена зі складу Організації, яке приймається двома третинами голосів від загальної кількості членів Правління.

2) Чергові засідання Правління скликаються не менш як раз на три місяці, а позачергові – за ініціативою Голови Правління.
3) Про чергове засідання Правління його члени мають бути повідомлені не менше ніж за 5 днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Правління, що скликається з питань, що вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися шляхом передачі телеграм, телефонограм, факсограм чи електронних листів за 3 дні до лати проведення засідання. При цьому допускається прийняття рішень з невідкладних питань шляхом опитування членів І Іравління і обміну факсограмамн. повідомленнями по електронній пошті. Прийняте таким чином рішення мас бути запротокольоване і підтверджене на наступному засіданні Правління Організації. За рішення Правління Організації Засідання можуть проводитись шляхом використання засобів зв’язку. В разі прийня ття такого рішення Правління Організації розробляє та затверджу є порядок проведення засідання з використанням засобів зв’язку. Рішення прийняті Правлінням з застосуванням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступ ного дня.
4) Для ведення робіт по напрямах статутної діяльності Організації Правління може створювати робочі комітети, визначати їх склад та компетенцію. Комітети підзвітні
І Іравлінню Організації.
2) Голова Правління організовує ведення і зберігання протоколів засідань Правління.
3) Члени Правління Організації, які протягом календарного року не брали участі у половині засідань Правління, що регулярно скликалися, і/або не приймали участь в обговорені за допомогою телеграм, телефоноірам. факсограм чи електронних листів, підлягають виключенню з членів Правління Організації і переобранню на Загальних зборах Організації
14) Голова Правління Організації і с Головою Організації та найвищою посадовою особою, який обирається загальними зборами строком на 5 років та:
⦁ скликає та головує на засіданнях Правління:
⦁ без довіреності представляє Організацію у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, з вітчизняними та іноземними підприємствами, установами та організаціями.
⦁ відкриває і закриває рахунки в банківських установах.
⦁ діє від імені Організації без довіреності, підписує фінансові документи Організації, договори та контракти.
⦁ звітує на Загальних зборах про проведену роботу за рік. шо минув.
⦁ виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства.
14) Голова Правління може передати частину своїх повноважень одному з членів Правління Організації (за згодою Правління Організації), шо оформлюється відповідним рішенням чи наказом, а в разі необхідності – довіреністю.
15) Голова Правління Організації обирається Загальними зборами Організації, відповідно до процедури, передбаченої Статутом.

РОЗДІЛ VI. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА
Організація с неприбутковою організацією. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організація мас право на власне рухоме П нерухоме майно, обладнання, транспорт, засоби, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.
Організація може орендувати необхідне рухоме і нерухоме манно.
Грошові кошти й майно Організації формуються за рахунок:
коштів або майнз. які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомога чи добровільних пожертвувань;
пасивних доходів;
дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.
Організація не несе відповідальності по зобов’язаннях своїх членів.
Організація, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.
Отримані Організацією доходи(прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мсти (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
Отримані Організацією доходи (прибутки) або їх частина не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціатьного внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ. ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Організації.
Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.
Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
реалізують статутні мсту та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Правління;
проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України:
представляють Організацію на території певної агміністративно-територіальної одиниці України.
Керівник відокремленого підрозділу мас право на:
використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;
отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;
бути присутнім на засіданні Правління;
звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації:
захист своїх законних прав та інтересів;
всебічне сприяння від керівних органів Організації.
Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

⦁ дотримуватись вимог Статуту Організації;
⦁ активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);
⦁ не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.
6) Діяльність відокремленого Підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління або Загальних зборів Організації а також в судовому порядку.
7) Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передасться безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами відповідно до пункту 6.6 Статуту.
РОЗДІЛ МИ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.
1) Рішення, дії. бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.
2) Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Правління подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також Голову 1 Іравління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подасться до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Правління дії. бездіяльність або рішення якого оскаржується.
3) Первинна скарга на дії. бездіяльність або рішення члена Правління – подасться до Голови Правління, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Правління – повторна скарга подасться до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії. бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.
4) На дії. бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації скарга подасться до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
5) До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:
6) Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації).
7) Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.
8) Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.
РОЗДІЛ IX. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
1) Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або саморозпуску.
2) Припинення Організації проводиться за рішенням Загальних Зборів, якщо за такс рішення проголосувало 3 – членів Організації, які беруть участь у Загальних Зборах або за рішенням суду ::ро заборе ну примусовий розпуск) Організації.

ИО
3) Загальні збори Організації прийнявши рішення про саморозпуск Організації, Створюють ліквідаційну комісію або доручають керівному органу здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації, як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації відповідно ДО статуту. У разі саморозпуску Організації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
4) У разі реорганізації Організації її‘ майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
5) У разі припинення діяльності Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
6) Про прийняті рішення, щодо реорганізації або ліквідації Організації. Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації у порядку визначеному законодавством.
РОЗДІЛ X. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
1) Рішення про внесення змін і доповнень ДО Статуту приймаються не менше як 3/4 голосів від фактичної загальної кількості членів, які беруть участь у Загальних Зборах.
2) Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа Організація у термін визначений законодавством України.

Поделитесь с друзьями
Перейти к верхней панели